Üniversiteler Mevzuat Basından Yayınlar İl Başkanlıkları

4/B Hizmet Sözleşmesi

4/B Hizmet Sözleşmesi

Sağlık Bakanlığı 4/B statüsünde alınacak 32.449 sözleşmeli personel için sözleşme metinlerini ve brüt ücretleri yayınladı. Sözleşme metinleri ve brüt ücretler şöyle:

HİZMET SÖZLEŞMESİ

(Ücretleri Döner Sermayeden Ödenecekler İçin)

Sağlık Bakanlığı adına hareket eden ................................................................. ile ................................................ unvanlı pozisyonda istihdam edilecek ............................................................ arasında aşağıdaki şartlarda bu hizmet sözleşmesi yapılmıştır.

Sözleşmede geçen "Kurum" deyimi, ....................................................................., "personel" deyimi ................................................. isimli sözleşmeli personeli tanımlamaktadır.

Madde 1- Personel, Kurumca gösterilecek görev yerlerinde mevzuat ve verilecek emirler çerçevesinde göreviyle ilgili kendisine verilen tüm işleri yapmayı, mesleki ve etik kurallar ile ilkelere uymayı ve hasta haklarına saygı göstermeyi kabul ve taahhüt eder. 
Personel, hizmetin gereği gibi yürütülmesinin temini maksadıyla mevzuatın emsali Devlet memuruna emrettiği ödevleri yerine getirmek, uyulmasını zorunlu kıldığı hususlar ile yasaklarına ve amirlerince verilecek emirlere uymak zorundadır.

Madde 2- Personel, görevi sırasında edindiği gizli bilgileri, görevinden ayrılsa bile Kurumun izni olmadan açıklayamaz. Personel, sözleşmesi sona erdiği zaman elinde bulunan Kuruma ait araç, gereç ve belgeleri geri vermek zorundadır.

Madde 3- Personelin çalışma saat ve süreleri, emsali Devlet memurları için belirlenen çalışma saat ve sürelerinin aynıdır. Ayrıca personel nöbet tutmakla yükümlüdür. Belirli bir sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda, normal çalışma saatleri dışında ve hafta tatili ve resmi tatillerde de çalışmak zorundadır. Bu çalışmalar karşılığında personele herhangi bir ek ücret ödenmez.

Madde 4- Personele, sözleşme süresince yapacağı hizmetine karşılık ilgili Kurumun döner sermaye gelirinden karşılanmak üzere her ay brüt (................................) YTL ücret ödenir. Ödemeler her ay başında peşin olarak yapılır. Ay sonundan önce görevden ayrılmalarda, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmeye son verilmesi halleri dışında, kalan günlere düşen ücret tutarı doğrudan geri alınır. 
Ayrıca personele, aylık sözleşme ücreti dışında, aynı birimde aynı unvanlı çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali kadrolu personel esas alınarak, görev yaptığı birimde bulunan döner sermayeden ilgili mevzuat dahilinde nöbet ücreti ödenir ve ek ödeme yapılabilir.

Madde 5- Personel, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.

Madde 6- Personel, sözleşmede belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.
Maliye Bakanlığı tarafından birimler itibarıyla vize edilmiş pozisyonlarda istihdam edilecek personel; pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birimlerde sürekli olarak görevlendirilemez ve çalıştırılamaz. Ancak personel; deprem, yangın, su baskını, yer kayması, çığ ve benzeri afetler, sıkıyönetim, olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hali ile yılda bir ayı geçmeyen mesleki hizmet içi eğitim çalışmaları esnasında, hemşireler diyaliz eğitimi amacıyla en fazla bir defa ve üç ayı geçmemek üzere pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birimlerde geçici olarak görevlendirilebilir. Mesleki hizmet içi eğitim mahiyetinde sayılabilecek kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel içerikli etkinlikler için yapılacak geçici görevlendirmelerin süresi bir mali yılda 10 günü geçemez.
Personel, görev yeri dışında geçici olarak görevlendirildiğinde gündelik ve yol giderleri, unvanı, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali Devlet memurunu geçmemek üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile tespit edilen esaslara göre hesaplanır. Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenmez.
Madde 7- Personel, sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir.

Madde 8- Personelin izin hakları;

gerekmektedir.
İşe alınma talepleri, Bakanlıkça otuz gün içinde değerlendirilir ve gerekli şartları taşıyanlar yeniden işe alınabilirler. Bu şekilde yeniden işe alınacak personelle yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.
Bu bent hükmüne göre tekrar işe alınma talebinde bulunanlardan, aynı unvanlı pozisyon için müracaat edenler arasında tarih itibarıyla önce müracaat edenin talebi öncelikle değerlendirilir. Aynı tarihte müracaat edenler arasında ise, aynı unvanlı pozisyon için müracaat edenlerin sayısının, münhal pozisyon sayısından fazla olması hâlinde; öncelik merkezi sınav sonucuna göre işe alınanlardan puanı yüksek olana, merkezi sınav sonucuna göre işe alınanın bulunmaması hâlinde ise sınavsız istihdam edilenlerden hizmet süresi fazla olana verilir. 
6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde daha önce sözleşmeli personel olarak çalışılmış olması, yeniden istihdam edilebilme açısından kazanılmış hak teşkil etmez.

Madde 10- İlgili herhangi bir sebeple, sözleşme yaptığı Kurum dışında görev yapma talebinde bulunamaz. 
Kurumun, nitelik değiştirmesi, başka bir kurumla birleştirilmesi, kapatılması, döner sermaye gelirinin yetersiz kalması veya sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması gibi haklı ve zorunlu hallerde, personel, vizeli boş pozisyonu bulunması kaydıyla aynı il içinde ihtiyacı bulunan ve döner sermaye geliri uygun olan başka bir Kurumda yeni sözleşme yapılarak çalıştırılabilir. Ancak bunun için, yeni sözleşme yapılacak Kurumun vizeli boş pozisyonunun olması, çalıştığı Kurum amirinin gerekçeli teklifi, çalışacağı Kurum amirinin uygun görüşü ve İl Sağlık Müdürünün onayı gerekmektedir. 
Hizmetin gerektirdiği hallerde aynı il içinde olmak kaydıyla çalışanların muvafakatı, kurumların talebi ve il sağlık müdürünün onayı ile sözleşmeli personel karşılıklı olarak yer değiştirebilir.
Bu işlemler gerçekleştirildikten sonra durum Bakanlığa bildirilir. Bu durumda personel, 24 saat içerisinde yeni görev yerinde göreve başlamak zorundadır. 
Personel ile yeni Kurumunda yapılacak sözleşme, eski sözleşmesinin devamı niteliğinde kabul edilir.

Madde 11- Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler (Damga Vergisi hariç) Kurumca karşılanır.

Madde 12- Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlık ............................... Mahkemelerince çözümlenir.

Madde 13- İşbu sözleşme .................. tarihinden ................. tarihine kadar geçerlidir.

Madde 14- Bu sözleşme, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca akdedilmiştir. Bu sözleşmede yer almayan hususlar hakkında anılan mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Sözleşmeli Personel Kurum Yetkilisi

5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca vize edilmiştir.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Metnin Tamamını Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız

Yddizayn