Dernek Tüzüğü

Derneğin Adı ve Merkezi
 
Madde 1. Derneğin adı “PARAMEDİK DERNEĞİ“ dir. Kısaca adı PAR-DER dir.
 
Madde 2. Derneğin Merkezi İzmir' dir.Derneğin şubesi yoktur.
 
 
 
Derneğin Amaçları
 
Madde 3.
 
Derneğin amacı Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerin (Paramedik) mezuniyet sonrası eğitimine teşvik etmek ve eğitimin standartlarını belirlemek,
 
Yurdumuzda Paramedikler ve diğer hastane öncesi acil bakımda çalışanlar arasında işbirliği yaparak hastane öncesi acil bakımın gelişmesini ve daha verimli çalışmasını sağlamak için hizmet içi kurs, seminer ve sempozyum düzenlemek.
 
Halkı ilk yardım konusunda bilinçlendirmek bunun için kurslar, seminerler ve eğitim toplantıları düzenlemek
 
Gerekli izin alındıktan sonra, yurt dışında bu alanda çalışanlar ve benzer derneklerle bilimsel anlamda ilişkiler kurmak, bilgi alış verişinde bulunmak,
 
Maddi şartlar elverdiği ölçüde, maddi sıkıntı içinde olan paramedik öğrencileri için burs vermek,
 
Hastane öncesi acil bakım konusunda bilgi düzeyini arttırmak ve paramedikler arasında bir standart sağlamak amacıyla yurt çapında konferanslar, kurslar ve sempozyumlar düzenlemek,
 
Hastane öncesi acil bakım hakkında yapılan yurt içi ve yurt dışı bilimsel çalışmaları tanıtmak amacıyla bilimsel içerikli süreli ve süresiz yayınlar yapmak,
 
Yönetim kurulu kararı ile gerektiğinde sosyal, kültürel, eğitsel, mesleki ve diğer konularda yönetim kurulu sorumluluğu altında sürekli veya geçici komisyonlar kurmak, bunların çalışmalarını yönelge ile belirlemek,
 
Yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş çalışma koşullarının sağlanması için çalışmalar yapmak; Hastane öncesi acil tıp hizmetlerinin mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde iyileştirilmesi ve modernizasyonu için çalışmalar yapmak,
 
Derneğin amaçları ve mevcut koşullarıyla sınırlı olarak yönetim kurulu kararıyla dernek üyelerinin yurt dışında hastane öncesi acil bakım alanında eğitsel ve bilimsel anlamda düzenlenen çalışma programlarına katılmalarını sağlamak için maddi destek sağlamak,
 
Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek ve mali sorunlara katkıda bulunabilmek amacıyla çeşitli konserler, eğlenceler, temsiller, yemekler ve piyangolar düzenlemek, sergiler açmak.
 
 
 
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri:
 
Madde 4.
 
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri:
 
Dernek yukarıdaki maddede belirtilen amaca ulaşmak için bilimsel çalışmalar, geziler, sergiler, yurtiçi, yurtdışı konferanslar düzenleyebilir, aynı amaca yönelik kuruluşlarla işbirliğine girebilir, yayında bulunabilir, arşiv oluşturabilir, yurtiçi ve yurt dışında her türlü proje hazırlayıp, uygulayabilir. Avrupa Birliği ve Dünya Bankasının desteklediği projelerde yer alabilir, bu projelerin hazırlanmasında, sunulmasında ve uygulanmasında kamu kurum, kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapabilir.Gayrimenkul edinebilir, ihtiyacından fazlasını satabilir. Paramedik Derneği böyle etkinliklerin düzenlenmesinde ‘’5253 Sayılı Dernekler Kanunun hükümleri ile Medeni Kanunun 90.maddesi hükmü uygulanır.’’
 
 
 
Derneğe Üye Olma, Üyelikten Çıkarılmanın Şart ve Şekilleri
 
Madde 5.
 
 Derneğin iki tür üyesi vardır. Bunlar asil üye ve Onursal üye diye adlandırılırlar.
 
A) ASİL ÜYE
 
T.C. Vatandaşı olmak,
 
Paramedik (Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri) Okulu mezunları, paramedik öğrencileri, paramedik okullarındaki öğretim görevlileri ve öğretim üyeleri,
 
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 18 yaşını bitirmiş olmak,
 
Dernekler yasasına göre sürekli veya sürekli dernek kurucusu ve üye olmasına mani hali olmamak,
 
Özel kanunlarda aksine bir hüküm bulunmamak,
 
Kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olmak.
 
B)ONURSAL ÜYE
 
Derneğe onursal üye alınması da asil üyeler gibi yazılacak teklif ve yönetim kurulu kararı ile mümkündür. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler. Bağışlarda bulunmaları serbesttir. Onursal Üyeler genel kurulda oy kullanamazlar. Konuşmaları ise genel kurul başkanının teklifi ve bu teklifin genel kurulda kabul edilmesi ile mümkündür. Onursal üyelerde istifalarını serbestçe bildirirler veya dernek yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. Bu konuda onursal üyelere de asil üyelere ait çıkma çıkarılma hükümleri uygulanır.
 
Üyeliğe Kabul Şartları
 
Madde 6.
 
Üyelik için yapılan müracaatları, dernek yönetim kurulu en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Bu gibi durumlarda ‘’5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile Medeni Kanunun 63.ve 64.maddelerinin hükümleri uygulanır.
 
Üyeliğin Sona Ermesi
 
Madde 7.
 
A)Üyelikten Çıkma:
 
Hiç kimse dernekte üye olmaya zorlanamaz. Her üye dilekçeyi verdiği tarihten itibaren dernekten çıkma hakkına sahiptir. İsteyen her üye vereceği yazılı, bizzat imzaladığı dilekçe ile dilediği an üyelikten çıkma hakkını kullanabilir. Bu istifa hakkı engellenemez. Ancak, yönetim kurulunun yarıdan bir fazlasının karar alması halinde ayrılmak isteyen üyeye istifasını geri alması bir defa teklif edilir.
 
İstifa edenin yazı ile ısrarını bildirmesi halinde üyelikten çıkması ilk müracaat tarihinden itibaren kesinleşmiş olur. Üye varsa geçmiş aylara ait aidat borcunu ödemek zorundadır. İstifa ederek üyelikten ayrılanların bir yıl geçmeden derneğe yeniden üyelikleri teklif edilemez. İstifa eden üyenin en geç üç ay içinde yeniden üyeliğe kabulünü yazılı olarak istemeye hakkı vardır. Bu istek yönetim kurulunda görüşülerek, kabul veya red şeklinde karara bağlanır.
 
B)Üyeliğin Sona Ermesi:
 
Vefat ile üyelik tabi olarak sona erer. Kanuni mirasçılar aksine bir iddia ileri süremezler. Ayrıca, 5253 sayılı kanunda yazılı derneklere üye olma hakkı kaybedenlere, üyelikten çıkarılmış olanların da üyelikleri sona ermiş olur.
 
Üyelik Hakları
 
Madde 8.
 
Hiç kimse üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.
 
Dernek üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetmeksizin dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.
 
Ancak;
 
Dördüncü maddede belirtilen kamu hizmeti görevlileri, 16 ncı Madde gereğince üye olabilecekleri derneklerin,
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, özel gelir kaynağı veya özel imkanları kanunla sağlanmış olan kamu yararına çalışan derneklerin,
 
Yönetim ve denetleme kurullarında görev alamazlar.
 
(Değişik: 2/3/1988 - 3415/1.md.) Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
 
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli
 
Madde 9.
 
Derneğin Organları:
 
Derneğin üç organı vardır.
 
Genel Kurul,
 
Yönetim Kurulu,
 
Denetleme Kurulu
 
Yönetim kurulu ile görev ve sorumluluğu paylaşan organlar, yan kuruluşlar oluşturabilir. Ancak bu organlara, Genel kurul ve Denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilmez.
 
Toplanma Zamanı
 
Madde 10.
 
Genel kurul;
 
Her iki yılda bir Mart ayında olağan:
 
Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır
 
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 
Madde 11.
 
Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önce günü, saati yeri ve gündemi mahalli gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. Ancak ilk toplantı ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz. En geç 2 ay içinde kanunda belirtilen usulde yapılmalıdır.
 
Toplantı Yeri
 
Madde 12.
 
Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu İZMİR ilinden başka bir yerde yapılamaz.
 
Toplantıda Görüşülecek Konular
 
Madde 13.
 
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 
Toplantı Yeter Sayısı
 
Madde 14.
 
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi halinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda 2. toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 2 katından az olamaz.
 
Toplantı Yapılış Usulü
 
Madde 15.
 
Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.
 
Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
 
15. üncü maddede belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
 
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.
 
Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
 
Kararın İptali
 
Madde 16.
 
Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içerisinde ve her halde karar tarihinden başlayarak 3 ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.
 
Diğer organların kararına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.
 
Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.
 
Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi
 
Madde 17.
 
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından; yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
 
 
 
Kurulların Görev ve Çalışmaları
 
Genel Kurulun Görevleri, Yetkileri, Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
 
Genel Kurul ve Yetkileri
 
Madde 18.
 
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
 
Dernek organlarının seçilmesi,
 
Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 
Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
 
Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 
Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda, yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 
Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
 
Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 
Derneğin feshedilmesi,
 
Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
 
Genel kurul, üyelüğe kabul veya üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir, dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organa verilmemiş olan işleri görür.
 
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
 
Yönetim ve Denetleme Kurullarının Görev ve Yetkileri, Ne Suretle Seçileceği, Asil ve Yedek Üye Sayısı
 
 
 
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
 
Madde 19.
 
Derneğin yürütme organıdır. Dokuz (9) asil ve dokuz (9) yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Bu seçim gizli oyla yapılır. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
 
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir,
 
Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 
Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak veya muhasip görevlendirmek,
 
Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mülki amirliğe bildirmek,
 
Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 
Dernekler, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilirler. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerinen büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir. Şube kuruluş bildiriminin içeriği ve gerekli belgeler, yönetmelikle gösterilir.
 
Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.
 
Madde 20.
 
Dernekler kanunun 4. Maddesinde isimleri yazılı olup 16. Maddesi gereğince dernek üyesi olabilenler derneğin yönetim ve denetleme kurulunda görev alamaz. Özel gelir kaynağı veya özel imkanları kanunla sağlanmış olan kamuya yararlı dernekler yönetim ve denetleme kurulunda da Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri görev alamaz.
 
Madde 21.
 
Yönetim kurulu kendi arasında bir başkan seçer. Başkan, yönetim kurulu üyeleri arasından başkan yardımcısı, sekreteri ve saymanı seçer. Yönetim kurulu belirlenen günlerde çağrısız toplanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır oluşu ile toplantı yapar ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olmasında, başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.
 
Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması
 
 Madde 22.
 
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.
 
Denetleme Kurulu
 
Madde 23
 
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
 
Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
 
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
 
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
 
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 
Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
 
Derneğin Gelirleri
 
Madde 24.
 
Derneğin gelir kaynakları
 
Üye aidatları: Dernek üyelerinin ödeyeceği aidat ayda 0,60-TL. olmak üzere yıllık 50,00-TL' dır. Üye aidatları her yıl için Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 
Dernekçe yapılacak yayınlar, tertiplenecek yemek, toplantı, eğlence, temsil, konser, spor müsabakaları, spor yarışması, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 
Bağış ve yardımlar
 
Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler
 
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak gelirler
 
Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmesi İçişleri Bakanlığı'nın izni ile mümkündür.
 
Derneğin siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir yardım kabul etmesi yasak olup söz konusu kuruluşlara yardımda edemezler.
 
Derneklerin İzinle Kurabileceği Tesisler
 
Madde 25.
 
Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası; sosyal yardım faaliyetler için çocuk bakım yuvası, huzur evi, aş ocağı; sportif faaliyetler için spor saha veya salonu ve meskün yerler dışında kamp tesisleri kurmaları ve işletmeleri, izin almalarına bağlıdır. Hangi tesisler için hangi merciden izin alınacağı ve izin verilme esas ve usulleri Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenir.
 
Taşınmaz Mal Edinme
 
 Madde 26.
 
Dernekler ikametgahları ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamazlar. Derneklerce satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneklere intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Bunlardan birinci fıkra esaslarına göre dernek ihtiyacından fazla olduğu tespit edilenler, İçişleri Bakanlığınca belli edilen süre içinde dernek tarafından paraya çevrilir. Bakanlar Kurulu, kamu yararına çalışan derneklerden gerekli gördüklerine, birinci fıkraya göre tespit edilecek ihtiyaçlardan fazla taşınmaz mala sahip olma yetkisi verebilir.
 
Defter ve Kayıtlar
 
Madde 27.
 
Dernekte aşağıdaki noterden tasdikli defterler tutulur.
 
Üye kayıt defteri
 
Karar defteri
 
Gelen-giden evrak defteri
 
Gelir-gider defteri
 
Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri
 
Demirbaş eşya defteri
 
Alındı Kayıt Defteri
 
Madde 28.
 
Dernek adına gelir toplamakla görevli kişiler tahsil ettikleri 30 gün içinde derneğin bankadaki hesabına yatırır. Veya bankalar vasıtasıyla gönderir. Ancak Tahsilat o yılın OCAK ayında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 154. Maddesi uyarınca gösterge tablosunda yer alan rakamların aylık tutara çevrilmesinde esas alınan ve genel bütçe kanunları ile tespit edilen maaş katsayısının 1000 (bin) rakamı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı 30 gün süreyle beklemeksizin derneğe veya derneğin bankadaki hesabına yatırmak zorundadır. (5253 sayılı dernekler kanunu yönetmeliğinin 47. maddesi uygulanır.)
 
Derneğinin İç Denetim Şekilleri
 
 Madde 29.
 
Derneğin iç denetimi, dernekler kanunu dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.
 
Derneğin amacını gerçekleştirmek için bir araya gelmiş üyelerin arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi için üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planının ve bütçenin uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirilmesi için denetleme kurulunun tetkiklerine esas olmak üzere ve genel kuruldan geçirilmek üzere yönetmelik çıkarılabilir.
 
Tüzük Değişikliği
 
Madde 30.
 
Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerin en az1/10 nin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınabilir. Tüzük değişikliğinin tescili ve ilanı dernek kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır. Dernek tüzüğü derneğe yapılan yazılı bildirimden başlayarak 15 gün içerisinde yerel bir gazetede ilan edilir.
 
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 
Fesih Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli
 
Madde 31.
 
Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamaz ise ilgili madde uyarınca ikinci bir toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bir yazıyla bildirilir. Derneğin fesh edilmesi halinde tüm para ve mal varlığı Çocuk Esirgeme Kurumuna devir eder. Genel kurulca fesih kararı verilmesi halinde üç kişilik tasfiye kurulu bu iş için görevlendirilir.
 
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 
Tasfiye
 
Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
 
Kendiliğinden sona erdiği tespit edilen veya feshine karar verilen derneklerin tasfiye ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra dernekler kütüğündeki kayıtları silinir.
 
Madde 32.
 
Dernekler Kanunu' nun 3.kısmında yazılı yasak faaliyetlere uyma, izne bağlı faaliyetler için gerekli girişimlerde bulunmaya dernek yöneticileri ve tüm üyeleri azami hassasiyet gösterir.
 
Türk Medeni Kanununun Uygulanması
 
Madde 33. Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı dernekler Kanunu ile Medeni Kanun hükümleri uygulanır.
 
Derneğin Borçlanma Usulleri
 
Madde 34.
 
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetini sürdürmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.