ÖLÜM KARARI İKİLEMİ ÇÖZÜLMELİDİR !

Acil Sağlık Hizmetleri’nin 12.01.2016 tarih 39942531 sayılı “Eksitus Kararı”nın meslektaşlarımız arasında haklı karmaşaya yol açan, PARDER olarak bir görüş ve öneri yazısı yazmamız gerekmiştir. Bilindiği üzere Paramedik Derneği kurulduğu günden bugüne kadar camiamızı ilgilendiren her konuda bilimsel, kanıta dayalı, yapıcı ve çözüm odaklı tavrını Eksitus Kararı’nda da sürdürmektedir. 

2009 yılında yayınlanan tebliğin en büyük handikapı olan ölüm kararı ile ilgili sorunlar birçok etkinlik toplantı, çalıştay esnasında tarafımızdan dile getirilmiş, birçok bilimsel toplantının en ciddi tartışmalarının yaşandığı oturumların konusu olmuştur. Paramedik kongrelerinin üçünün de sonuç bildirgesinde yer alan bu sorun, bu yazı ile gündeme oturmuştur.

Söz konusu karar hakkındaki genel kanaatimiz, “Uygulamanın ülkemizdeki saha gerçekliği ile uyumlu olmadığı ve kendi içinde çelişkiler barındırdığı” şeklindedir. Şöyle ki:

·         Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 1. Maddesi  ‘’Acil Sağlık Hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli, süratli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak...‘’ şeklide başlar ve bizlere daha ilk paragrafta görev tanımımızı net bir şekilde belirler. Bir çalkantıya yol açan ilgili yazıda 112 Acil Sağlık Hizmetlerini tanımlarken ilk paragrafı  ‘’Gerekiyorsa, hastayı uygun tedavi göreceği bir hastaneye nakletmek suretiyle hizmet vermektedir.’’ cümlesi ile bitmektedir. Yani acil tıbbi bakıma ihtiyacı olan hasta ve yaralıya hastane öncesi alanda gerekli tedaviyi uygulamak ve gerektiği durumda hastanın uygun bir sağlık merkezine naklini sağlamaktır.

·         112 doktorlarının dahi eksitus kararı veremediği bir sistem ile çalıştığımızı yetkili kurumumuz ifade etmiştir.

·         “Daha önce ölümü gerçekleşmiş ve yetkili hekimlerce ölüm raporu düzenlenmiş durumlar haricinde...” ifadesi sahada tam bir karmaşaya ve birbirini takip eden problemlere yol açacaktır. Münferit olaylar hariç, gittiğimiz hiçbir vakada ilgili ve rapor düzenleme yetkisi olan hekimin olay yerinde olduğu söylenemez.

·         “Olay yerinde arrest gelişen vakalara yönlendirilen ambulans ekipleri, hekimli dahi olsalar, olay yerinde başlatılan yeniden canlandırma uygulamasına vakit kaybedilmeden hastayı ambulansa alarak hastaneye nakil esnasında devam edecekler ve eksitus (ölüm) kararı vererek olay yerinde bırakmayacaklardır.” şeklinde ifade edilen konu ise tedavi algoritmalarına, saha gerçekliğine, kullanılan ekipmanlara uymamaktadır ve uygulanmasında ısrar edilmesi durumunda istenmeyen sorunlara yol açabilecektir.

·         Resüsite edilen vakaların stabilize edilmeden taşınması, resüsitasyon kalitesini bozacak ve hayati fonksiyonların geri döndürülme şansını azaltacaktır. Oysaki ilgili yazıda yaşama tekrar dönebilme umudu olan hastaların ise, alanda alabileceği tıbbi yardım göz ardı edilerek vakit kaybetmeksizin bir sağlık kurumuna taşınması gerektiği belirtilmiştir.

Acil Sağlık Hizmetlerini ve Çalışanlarını Bekleyen Problemler:

·         Söz konusu karar sunduğumuz hizmet ya da içselleştirdiğimiz misyonumuzla bağdaşmamaktadır.

·         Acil servislerimizin gün be gün artan yoğunluğu aşikarken, bir de cenaze taşıyarak acil servislerin iş yüklerini arttıracak, acil servis personeli, hizmet alacak hastalar ve ilgili cenaze yakınları bundan olumsuz etkilenecektir.

·         2010 ve 2015 Resüsitayon Kılavuzları; resüsitasyon süresince, defibrilasyon ya da yaşamsal bulguların kontrolü için bile olsa kardiak kompresyona verilen arayı 10 sn’nin altında bir süre ile minimize ederken, resüsitasyon endikasyonu olan bir vakayı ambulansa taşımaya çalışmak ve ambulansla transportunu sağlamak Spontan Dolaşımın Geri Dönme ihtimali olan hastaların kaybedilmesine ya da en iyi ihtimalle sekelli bir şekilde dönmesine neden olacaktır. Bu durumun vicdanen de, hukuken de izahı mümkün değildir.

·         Arrest gelişmiş bir hasta/yaralıyı stabil hale getirmeden ambulansa alarak, hareket halindeki bir ambulansta yeniden canlandırma uygulaması yapmaya çalışmak hem algoritmalara aykırıdır, hem etkin kardiyak kompresyon şansını en aza indirecek, hem de çalışan sağlığı ve güvenliğini transport süresince riske etmek anlamlarına gelecektedir. 

·         Bakanlığımızın yaklaşık 1 yıl önce başlattığı “Adli Olgularda Maddi Delillere Yaklaşım” eğitimlerinde meslektaşlarımıza tavsiye edilen olay yeri güvenliği ve delillere yönelik yaklaşım prensipleri bu karar ile uygulanamaz hale gelecektir. Zira ilgili karar arrest gelişmiş her hastayı adli olgu şüphesi veya ölümün görülebilir bulgularının varlığına bakılmaksızın hastaneye transportunu emretmektedir. Bu durum ise birçok hukuki problemlere yol açacaktır. 

İlgili bu karara konu olan eksitus (ölüm) kararı biz paramediklerin yıllardır çözülmesini beklediği önemli bir konudur. Paramedikler tek başlarına ölüm kararı vermeyebilir, ancak ölümün bulgularını (rigor mortis, lividity, rijidity, dekapitasyon, vb.) KKM Danışman Hekime beyan edebilir, beyana istinaden de Danışman Hekimin Onayı ile hastayı yerinde bırakabilir. Nasıl ki, medikal bir olguda uygulanacak tedavinin belli basamaklarında Danışman Hekimden beyanımıza istinaden tedavi onayı almaktayız, elbette ki karşılaşılan ölüm olgularında da bulguların beyanına istinaden danışman hekimden Eks’in yerinde bırakılması hususunda onay alabilmeliyiz.

Asistoliyi tanıdığından şüphe etmediğimiz ve resüsitasyona başlama yetkisi verdiğimiz paramediğimize, uyguladığı resüsitasyona rağmen spontan dolaşımı dönmeyen hastalarda da resüsitasyonu sonlandırabilmesi hususunda da KKM Onayı ile destek verilmelidir.

Bu kanun içeriğinin mevcut haliyle çelişkiler içermesi ve problemlere yol açma potansiyelinin yüksekliği dikkate alınarak yıllarca dile getirdiğimiz ve Bakan düzeyinde görüşmeler yaptığımız ölüm kararı ile ilgili kanuni düzenleme süratle yapılmalıdır.

Burada belirttiğimiz nedenlerden dolayı ilgili kanunun Yetkililer, Akademisyenler, Uzmanlar, Meslek Örgütleri ve Eğitmenlerden oluşacak bir kurul ile geniş kapsamlı bir Çalıştay’da istişare edilerek ivedilikle revize edilmesi gerekmektedir.

                                                                                                                      

              PARAMEDİK DERNEĞİ